Vzor Smlouvy od 2021

Číslo smlouvy-variabilní symbol………………………

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Hrňa Roman-HBrNet Olomoucká 107 OPAVA 74601), IČ73765261 č.účtu:2456072001/5500(dále jen Poskytovatel) a

Uživatelem:

Jméno / Název firmy (fakturační adresa):
Ulice / Město / PSČ:
Rodné číslo:.......................................................................................
IČ: ................................. DIČ: .....................................
Telefon: …………………………………………… E-mail:........................................................................................
Adresa odběrového místa: . ...............................................................................................................
Smlouva se uzavírá na dobu :...................................

(dále jen jako uživatel)

Specifikace služeb:

Inzerovaná / maximální rychlost …………………upload /……………….download

Garantovaná rychlost …………………upload /………………download

Minimálně dostupná rychlost …………………upload /……………….download

Cena za službu: …………Kč / měsíc

IP adresa: …………………………

Obě strany se dohodly na plnění smluvních podmínek, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy.
Smluvní pokuta v případě odpojení služby z důvodu nezaplacení úhrady za poskytované služby je jednotná a to ve výší 500Kč.Výpovědní lhůta je 30 dnů od písemného doručení na adresu firmy. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů a zároveň prohlašujeme, že tyto údaje nebudou poskytovány žádnému dalšímu subjektu.Zákazník bere na vědomí že úhrada služby bude provedena nejpozději do každého 15-tého dne v následujícím měsíci, pokud nebude uvedeno jinak a to na číslo účtu uvedeném v této smlouvě. Uživatel potvrzuje převzetí smlouvy a plného znění smluvních podmínek sítě HbrNet a svým podpisem stvrzuje že si je přečetl, rozumí jejich obsahu a souhlasí s jejich zněním v plném rozsahu.

Dne:………………………………… v:………………………………….

Podpis uživatele………………………………………………………………

Razítko a podpis poskytovatele……………………………………………..